Saturday, April 9, 2016

composers of Rigveda

The list of composers of Rigveda

Following is the list of composers of Rigveda according to the Sarvanukramani.
There are 1028 hymns divided into 10 Mandalas in Rigveda.

The style of naming is as follows-
If Madhuchhandas is the son of Vishvamitra, his name would be written as Madhuchhandas Vaishvamitra meaning Madhucchandas- the son of Vishwamitra.
MANDALA
HYMN
COMPOSER
1
1-10
Madhucchandas Vaishvamitra

11

Jeta Madhucchandas


12-23
Medhatithi Kanva


24-30
Shunahshepa Ajigarti later Devarata Vaishvamitra

31-35
Hiranyastupa Angiras

36-43
Kanva Ghaura

44-50
Praskanva Kanva

51-57
Savya Angiras

58-64
Nodhas Gautama

65-73
Parashara Shaktya

74-93
Gotama Rahugana

94-98
Kutsa Angiras

99
Kashyapa Maricha

100
Rujrashva Varshagira

101-115
Kutsa Angiras

116-126
Kakshivan Dairghatamas

127-139
Parucchepa Daivodasi

140-164
Dirghatamas Aucathya

165-191
Agastya Maitravaruni2
1-3
Gritsamada Shaunahotra, later Gritsamada Shaunaka

4-7
Somahuti Bhargava

8-26
Gritsamada Shaunahotra, later Gritsamada Shaunaka

27-29
Kurma Gartsamada

30-43
Gritsamada Shaunahotra, later Gritsamada Shaunaka3
1-12
Vishwamitra Gathina

13-14
Rushabha Vishwamitra

15-16
Utkila Katya

17-18
Kata Vishwamitra

19-22
Gathina Kaushika.

23-35
Vishwamitra Gathina,Devshrava,Devavat Bharat

36
Vishwamitra Gathina, Ghora Angiras

37
Vishwamitra Gathina

38
Vishwamitra Gathina, Prajapati Vishwamitra/Vachya

39-53
Vishwamitra Gathina

54-56
Prajapati Vishwamitra /Vachya

57-61
Vishwamitra Gathina

62
Vishwamitra Gathina, Jamadagni Bhargava4
1-42
Vamdeva Gautama

43-44
Purumilha Sauhotra, Ajamilha Sauhotra

45-58
Vamdeva Gautama5
1
Budha/ Gavishthira Atreya

2
Kumara/Vrusha Jana Atreya

3-6
Vasushruta Atreya


7-8
Isha Atreya

9-10
Gaya Atreya

11-14
Sutambhara Atreya

15
Dharuna Angiras

16-17
Puru Atreya

18
Dvita Atreya

19
Vavri Atreya

20
Prayasvanta Atreya

21
Sasa Atreya

22
Vishvasaman Atreya

23
Dyumna Vishvacharshani Atreya

24
Bandhu, Subandhu, Srutabandhu, 
Viprabandhu (Gaupayanas)

25-26
Vasuyava Atreya

27
Atri Bhauma

28
Vishvavara Atreyi

29
GaurivIti Sankruti (Angiras family)

30
Babhru Atreya

31
Avasyu Atreya

32
Gatu Atreya

33-34
Samvarana Prajapatya

35-36
Prabhuvasu Angiras

37-43
Atri Bhauma

44
Avatsara Kashyapa, various Atreyas

45
Sadapruna Atreya

46
Pratikshatra Atreya

47
Pratiratha Atreya

48
Pratibhanu Atreya

49
Pratiprabha Atreya

50-51
Svasti Atreya

52-61
Shyavashva Atreya

62
Srutavida Atreya

63-64
Arcananas Atreya

65-66
Ratahavya Atreya

67-68
Yajata Atreya

69-70
Uruchakri Atreya

71-72
Bahuvrukta Atreya

73-74
Paura Atreya

75
Avasyu Atreya

76-77
Atri Bhauma

78
Saptavadhri Atreya

79-80
Satyashravas Atreya

81-82
Shyavashva Atreya

83-86
Atri Bhauma

87
Evayamarut Atreya6
1-30
Bharadvaja Barhaspatya

31-32
Suhotra Bharadvaja

33-34
Shunahotra Bharadvaja

35-36
Nara Bharadvaja

37-43
Bharadvaja Barhaspatya

44-46
Samyu Barhaspatya

47
Garga Bharadvaja

48
Samyu Barhaspatya

49-52
Rijishvan Bharadvaja

53-74
Bharadvaja Barhaspatya

75
Payu Bharadvaja7
1-31
Vasishtha Maitravaruni

32
Vasishtha Maitravaruni, Shakti Vasishtha

33-100
Vasishtha Maitravaruni

101-102
Vasishtha Maitravaruni, Kumara Agneya

103-104
Vasishtha Maitravaruni8
1
Pragatha Kanva, Medhatithi Kanva,

2
Medhatithi Kanva, Priyamedha Angiras

3
Medhyatithi Kanva

4
Devatithi Kanva

5
Brahmatithi Kanva

6
Vatsa Kanva

7
Punarvatsa Kanva

8
Sadhvamsa Kanva

9
Shashakarna Kanva

10
Pragatha Kanva

11
Vatsa Kanva

12
Parvata Kanva

13
Narada Kanva

14-15
Goshuktin Kanva, Ashvasuktin Kanva

16-18
Irimbitha Kanva

19-22
Sobhari Kanva

23-25

Vishvamanas Vaiyashva

26

Vishvamanas Vaiyashva, Vyashva Angiras

27-31
Manu Vaivasvata or Kashyapa Maricha

32
Medhatithi Kanva

33
Medhyatithi Kanva

34
Nipatithi Kanva

35-38
Shyavashva Atreya

39-41
Nabhaka Kanva

42
Nabhaka Kanva, Arcananas Atreya

43-44
Virupa Angiras

45
Trishoka Kanva

46
Vasha Ashvya

47
Trita Aptya

48
Pragatha Kanva

49
Praskanva Kanva

50

Pushtigu Kanva

51
Srushtigu Kanva

52
Ayu Kanva

53
Medhya Kanva

54
Matarishvan Kanva

55
Krishna Kanva

56
Prushadhra Kanva

57-58
Medhya Kanva

59
Suparna Kanva

60-61
Bharga Pragatha

62-65
Pragatha Kanva

66
Kali Pragatha

67
Matsya Sammada or Manya Maitravaruni

68-69
Priyamedha Angiras

70
Puruhanman Angiras

71
SudIti Purumilha

72
Haryata Pragatha

73-74
Gopavana Atreya

75
Virupa Angiras

76-78
Kurusuti Kanva

79
Krutnu Bhargava

80
Ekadyu Naudhasa

81-83
Kusidin Kanva

84
Ushana Kavya,

85
Krishna Angiras

86
Krishna Angiras, Vishvaka Karshni

87
Krishna Angiras, DyumnIka Vasishtha, 
Priyamedha Angiras

88
Nodhas Gautama

89-90
Nrumedha Angiras, Purumedha Angiras

91
Apala Atreyi

92-93
Sukaksha Angiras

94
Vindu Angiras, Putadaksha Angiras

95-96
Tirashchi Angiras

97
Rebha Kashyapa

98-99
Nrumedha Angiras

100
Nema Bhargava

101
Jamadagni Bhargava

102
Prayoga Bhargava, Agni Barhaspatya

103
Sobhari Kanva9
1
Madhucchandas Vishwamitra

2
Medhatithi Kanva

3
Sunahshepa Ajigarti

4
Hiranyastupa Angiras

5-24
Asita Kashyapa, Devala Kashyapa

25
Drulhachyuta Agastya

26
Idhmavaha Darlhachyuta

27
Nrumedha Angiras

28
Priyamedha Angiras

29
Nrumedha Angiras

30
Bindu Angiras

31
Gotama Rahugana

32
Shyavashva Atreya

33-34

Trita Aptya

35-36

Prabhuvasu Angiras

37-38

Rahugana Angiras

39-40

Brihanmati Angiras

41-43

Medhatithi Kanva

44-46

Ayasya Angiras

47-49

Kavi Bhargava

50-52

Ucathya Angiras

53-60
Avatsara Kashyapa

61
Amahiyu Angiras

62
Jamadagni Bhargava

63
Nidhruvi Kashyapa

64
Kashyapa Maricha

65
Jamadagni Bhargava

66
Shata Vaikhanasa

67
Saptarshis, Pavitra Angiras

68
Vatsapri Bhalandana

69
Hiranyastupa Angiras

70
Renu Vishwamitra

71
Rishabha Vishwamitra

72
Harimanta Angiras

73
Pavitra Angiras

74
Kakshivan Dairghatamas

75-79
Kavi Bhargava

80-82
Kasu Bharadvaja

83
Pavitra Angiras

84
Prajapati Vachya

85
Vena Bhargava

86
Praskanva Kanva

87-89
Atri Bhauma, Gritsamada Shaunaka, 
Akrushthamasha, Sikata Nivavari, Prushni Aja


90
Ushana Kavya

91-92
Vasishtha Maitravaruni

93
Kashyapa Maricha

94
Nodhas Gautama

95
Kanva Ghaura

96
Pratardana Daivodasi

97
Vasishtha Maitravaruni, Indrapramati 
Vasishtha, Vrushagana Vasishtha, Manyu 
Vasishtha, Upamanyu Vasishtha, 
Vyaghrapada Vasishtha, Shakti Vasishtha, 
Karnashrut Vasishtha, Mrulika Vasishtha, 
Vasukra Vasishtha, Parashara Shaktya, 
Kutsa Angiras.

98
Ambarisha Varshagira, Rijishvan Angiras

99-100
Rebhasunu Kashyapa

101
Andhigu Syavashvi, Yayati Nahusha, Nahusha 
Manava, Manu Samvarana, Prajapati 
Vishwamitra.

102
Trita Aptya

103
Dvita Aptya

104-105
Parvata Kanva, Narada Kanva

106
Agni Chakshusha, Cakshu Manava, Manu Apsava

107
Saptarshis

108
Gauriviti Shaktya, Shakti Vasishtha, Uru Angiras, Rijishvan Bharadvaja, Urdhvasadma Angiras, Krutayasha Angiras, Runanchaya

109
Agni Dhishnya Aishvaraya

110
Tryaruna Traivrushna, Trasadasyu Paurukutsa

111
Ananata Parucchepi

112
Shishu Angiras

113-114
Kashyapa Maricha10
1-7
Trita Aptya

8
Trishiras Tvashtra

9
Trishiras Tvashtra, Sindhudvipa Ambarisha

10
Yama Vaivasvata, YamI Vaivasvati

11-12
Havirdhana Angi

13
Vivasvan Aditya

14
Yama Vaivasvata

15
Sankha Yamayana

16
Damana Yamayana

17
Devashravas Yamayana

18
Sankusuka Yamayana

19
Matitha Yamayana, or Bhrigu, or Cyavana Bhargava


20-26

Vimada Aindra, Vasukrit Vasukra

27-29

Vasukra Aindra

30-34
Kavasha Ailusha

35-36
Lusha Dhanaka

37
Abhitapa Saurya

38
Indra Mushkavan

39-40
Ghosha Kakshivati

41
Suhastya Ghausheya

42-44
Krishna Angiras

 45-46
Vatsapri Bhalandana

47

Saptagu Angiras

48-50

Indra Vaikuntha

51-53

Agni Saucika

54-56

Brihaduktha Vamadevya

57-60
Bandhu, Subandhu, Srutabandhu, 
Viprabandhu (Gaupayanas)

61-62
Nabhanedishtha Manava

63-64

Gaya Piata

65-66

Vasukarna Vasukra

67-68

Ayasya Angiras

69-70

Sumitra Vadhryashva

71-72
Brihaspati Angiras

73-74
Gauriviti Shaktya

75

Sindhukshit Praiyamedha

76
Jaratkarna Sarpa Airavata

77-78
Syumarashmi Bhargava

79-80
Agni Shaucika or Sapti Vajambhara

81-82
Vishvakarma Bhauvana

83-84
Manyu Tapasa

85
Surya Savitri

86
Vrishakapi Aindra, Indra, Indrani

87
Payu Bharadvaja

88
Murdhanvan Vamadevya

89
Renu Vishwamitra

90
Narayana

91
Aruna Vaitahavya


92
Sharyata Manava

93
Tanva Parthya

94
Arbuda Kadraveya Sarpa

95
Pururavas Aila, UrvashI

96
Baru Angiras, Sarvahari Aindra

97
Bhishag Atharvana

98
Devapi Arshtishena

99
Vamra Vaikhanasa

100
Duvasyu Vandana

101
Budha Saumya

102
Mudgala Bharmyashva


103
Apratiratha Aindra

104
Ashtaka Vishwamitra

105
Sumitra Kautsa, Durmitra Kautsa

106
Bhutamsa Kashyapa

107
Divya Angiras, Dakshina Prajapatya

108
Sarama, Panis

109
Juhu Brahmajaya

110
Rama Jamadagnya, Jamadagni Bhargava

111
Ashtadamshtra Vairupa

112
Nabhahprabhedana Vairupa

113
Sataprabhedana Vairupa


114
Sadhri Vairupa


115
Upastuta Varshtihavya


116
Agniyuta Sthaura

117
Bhikshu Angiras

118
Urukshaya Angiras

119
Laba Aindra

120
Brihaddiva Atharvana

121
Hiranyagarbha Prajapatya

122
Chitramaha Vasishtha

123
Vena Bhargava

124
Agni, Varuna, Soma

125
Vak Abhruni

126
Amhomuk Vamadevya

127
Kushika Saubhara, Ratri Bharadvaji


128
Vihavya Angiras

129
Prajapati Parameshthin


130
Yajna Prajapatya


131
Sukirti Kakshivata


132
Shakaputa Narmedha


133
Sudas Paijavana

134
Mandhata Yauvanashva

135
Kumara Yamayana

136
Juti, VAtajuti, Viprajuti, Vrishnaka, 
Karikrata, Etasha, Rishyashringa (Vatarashanas)

137
Saptarshis

138
Anga Aurava

139
Vishvavasu Devagandharva

140
Agni, Pavaka

141
Agni Trupasa

142
Saranga, Jaritru, Drona, Sarisrukva, 
Stambhamitra

143
Atri Sankhya

144
Urdhvasadman Yamayana

145
Indrani

146
DevamunI Airammada

147
Suvedas Sairishi

148
Prithu Vainya

149
Arcan Hairanyastupa

150
Mrulika Vasishtha

151
Shraddha Kamayani

152
Shasa Bharadvaja

153
Indramatara Devajamaya

154
Yami Vaivasvati

155
Sirimbitha Bharadvaja

156
Ketu Agneya

157
Bhuvana Aptya, Sadhana Aptya

158
Chakshu Saurya

159
Shachi Paulomi

160
Purana Vishwamitra

161
Yakshmanashana Prajapatya

162
Rakshoha Brahma

163
Vivruha Kashyapa

164
Pracetas Angiras

165
Kapota Nairruta

166
Rishabha Vairaja Shakvara

167
Vishwamitra, Jamadagni

168
Anila Vatayana

169
Sabara Kakshivata

170
Vibhrat Saurya

171
Ita Bhargava

171
Samvarta Angiras

172
Dhruva Angiras

173
Abhivarta ANgira

174
Urdhvagrava Arbuda

175
Sunu Arbhava

176
Patanga Prajapatya

177
Arishtanemi Tarkshya

178
Shivi AushInara, Pratardana Kashiraja, Vasumanas Rauhidashva

179
Jaya Aindra

180
Pratha Vasishtha, Sapratha Bharadvaja

181
Gharma Saurya

182
Tapurmurdhan Barhaspatya

183
Prajavan Prajapatya

184
Vishnu Prajapatya

185
Satyadhruti Varuni

186
Ula Vatsyana

187
Vatsa Agneya

188
Shyena Agneya

189
Sarparajni

190
Aghamarshana Madhucchandas

191
Samvanana Angiras

No comments:

Post a Comment